БИОЛОГИ, ХИМИ : Химийн хичээлийн явцын шалгалт

Химийн хичээлийн явцын шалгалт

2009-2010 оны хичээлийн жилийн “Органик химийн” хичээлийн явцын шалгалт

Хугацаа 40 мин А- вариант Оноо: 25

1. Алканы ерөнхий томьёог заана уу?

А. CnH2n-2 В. CnH2n+2 Г. CnH2n+2 O Д. CnH2n

2. Органик бодисын бүтцийн тухай онолыг 1861 онд …………………………..үндэслэжээ

А. А.М. Бутлеров В. В.В Марковников Г. Н.Н Зинин

3. Алекины ерөнхий томьёог заана уу?

А. CnH2n-2 В. CnH2n+2 Г. CnH2n+2 O Д. CnH2n

4. Органик химийн судалгааны объект нь юу вэ?

a. Нийлмэл бодис b. Дан бодис c. Органик бодис d. Бодис

5. Ямар бодисыг органик бодис гэж нэрлэдэг вэ?

a. Ургамлын гаратай бодисыг d. Амьтаны гаралтай бодис

b. СО2, Н2СО3, түүний давснаас бусад нүүрстөрөгч агуулсан бодисыг

c. Ургамал амьтан, бичил биетэний гаралтай бодисыг

6. Бутаны молекулын байгуулалтын хураангуйлсан томъёог заа.

a. СН3-СН2-СН2-СН3 b. С4Н10 c. СН3-(СН2)2 –СН3 d. СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

7. Изомер гэдэг нь:

a. Химийн найрлагаараа ижил боловч, байгуулалтын томъёогоороо ялгаатай.

b. Бүтэц шинжээрээ ижилхэн, найрлага нь нэг буюу хэд хэдэн СН2 – бүлгээр ялгаатай бодис

c. Маш олон дахин давтагдсан салаа хэсгээс тогтсон макромолекул

8. Гомолог гэдэг нь:

a. Химийн найралгаараа ижил боловч, байгуулалтын томъёогоороо ялгаатай

b. Бүтэц шинжээрээ ижилхэн, найрлага нь нэг буюу хэд хэдэн СН2- бүлгээрээ ялгаатай бодис

c. Маш олон дахин давтагдсан салаа хэсгээс тогтсон макромолекул

9. Дараах нэгдлүүдээс аль нь халалцах урвалд орох вэ?

а. этилен b.ацетилен c. метан

10. Органик нэгдэл дэх нүүрстөрөгчийн атомын валент чанар нь

a. II, II, IV b. II, IV c. IV

11. Этиленийн гомологийн нүүрстөрөгчийн ерөнхий томъёо

а. СnH2n+2 b. CnH2n+1 c. CnH2n

12. Устөрөгч органик урвалдаа нэгдэх урвалыг . . . . . . . .. .. . . . . урвал гэнэ.

a. нитрожуулах b . гидрогенжих c. хлоржих

13. Дараах нэгдлүүдээс аль нь гидрогенжих урвалд орох вэ?

а. этилен b. ацетилен c. метан

14. C2H4+H2→C2H6 Энэ ямар төрлийн урвал вэ?

а. Исэлдэн ангижрах b. Задрах c.Халах d. Нэгдэх

15. Молекулдаа хоёр хоёрлосон холбоотой алкенээс илүү ханаагүй шинжтэй нүүрсустөрөгчид байдаг. Аль нь вэ?

a. Алкан b. Алкен c. Диен d. Бензол

16. Дараах нэгдлүүдээс аль нь метаны гомолог вэ?

a. Этилен b.этан c. ацетилен

17. Алкенийг гарган авдаг байгалийн гол эх булаг юу вэ?

А. Байгалийн хий b. нефть c. нүүрс ус

18. Алкиныг гаргаж авахад түүхий эд болдог органик бус бодисын нэрийг ол?

a. кальцийн карбид b. хөнгөн цагааны карбид

19. Ургамал амьтны гаралтай бодисыг органик бодис тэдгээрийг судалдаг ухааныг органик хими гэнэ гэж нэрлэх санал дэвшүүлсэн эрдэмтэн

А. Берцелиус b. Бутлеров с. Кекуль

20. Молекул дахь нүүрстөрөгчийн хэлхээний бүтцээс хамааруулан бүх органик нэгдлүүдийг …………….. хуваана.

А. 2 b. 3 c. 4

21. Метаныг лабраторид ямар аргаар гаргаж авах вэ?

а. СН3СООNa + NaOH → CH4 + Na2CO3

б. C + 2H2 → CH4

в. 1000С-1500С-т бензин (С58)

г. 1500С-3000С-т керосин (С720)

22.Метаны хлоржих урвалын механизмыг аль нь зөв илэрхийлсэн вэ?

А. CH4 + CI2 → CH3CI + HCI

Б. CH3 + CI2 → CH3CI + HCI

В. CH2 + CI2 → CH3CI + HCI

Г. Аль нь ч биш

23. Эрлийз ба цэвэр s- орбиталуудын нэвчилтээр үүсэх ковалент холбоог ..............гэж нэрэлдэг.

А. s- холбоо в. w- холбоо г. p- холбоо

24. Дараах изомерүүдийг нэрлэ.

Батлав: Сургалтын алба ..................................................... А. Туул

2009-2010 оны хичээлийн жилийн “Органик химийн” хичээлийн явцын шалгалт

Хугацаа 40 мин B- вариант Оноо: 25

1. Метаныг лабраторид ямар аргаар гагаж авах вэ?

а. СН3СООNa + NaOH → CH4 + Na2CO3

б. C + 2H2 → CH4

в. 1000С-1500С-т бензин (С58)

г. 1500С-3000С-т керосин (С720)

2.Метаны хлоржих урвалын механизмыг аль нь зөв илэрхийлсэн вэ?

А. CH4 + CI2 → CH3CI + HCI

Б. CH3 + CI2 → CH3CI + HCI

В. CH2 + CI2 → CH3CI + HCI

Г. Аль нь ч биш

3. Эрлийз ба цэвэр s- орбиталуудын нэвчилтээр үүсэх ковалент холбоог ..............гэж нэрэлдэг.

А. s- холбоо в. w- холбоо г. p- холбоо

4. Алканы молекулаас нэг атом устөрөгчөөр дутуу бүлгийг …………….. гэнэ.

a. алкил b. радикал с. Халагч бүлэг d. бүгд зөв e. бүгд буруу

5. Изомер дахь халагч бүлгүүд хоёрч холбооны нэг талд байвал ………………….. гэнэ.

А. Циз изомер b. транс изомер

6. CH4+CI2→CH3CI+HCI Энэ ямар төрлийн урвал вэ?

а. Исэлдэн ангижрах b. Задрах c.Халалцах d. Нэгдэх

7. Молекулдаа хоёр хоёрлосон холбоотой алкенээс илүү ханаагүй шинжтэй нүүрсустөрөгчид байдаг. Аль нь вэ?

a. Алкан b. Алкен c. Диен d. Бензол

8. Изомер гэдэг нь:

a. Химийн найрлагаараа ижил боловч, байгуулалтын томъёогоороо ялгаатай.

b. Бүтэц шинжээрээ ижилхэн, найрлага нь нэг буюу хэд хэдэн СН2 – бүлгээр ялгаатай бодис

c. Маш олон дахин давтагдсан салаа хэсгээс тогтсон макромолекул

9. Алекины ерөнхий томьёог заана уу?

А. CnH2n-2 В. CnH2n+2 Г. CnH2n+2 O Д. CnH2n

10. Органик химийн судалгааны объект нь юу вэ?

a. Нийлмэл бодис b. Дан бодис c. Органик бодис d. Бодис

11. Гомолог гэдэг нь:

a. Химийн найралгаараа ижил боловч, байгуулалтын томъёогоороо ялгаатай

b. Бүтэц шинжээрээ ижилхэн, найрлага нь нэг буюу хэд хэдэн СН2- бүлгээрээ ялгаатай бодис

c. Маш олон дахин давтагдсан салаа хэсгээс тогтсон макромолекул

12. Органик нэгдлийг найрлаганд нь нүүрстөрөгч, устөрөгчөөс гадна өөр атом бүлэг байгааг нь үндэслэн ……ангилж болно.

a. 6 b. 7 c. 4 d. 5

13. Молекулдаа нүүрс төрөгч -нүүрстөрөгчийн давхар холбоотой нүүрсустөрөгчийг …………………………………..гэнэ.

a. ханаагүй нэгдэл b. ханасан нэгдэл

14. Алканы ерөнхий томьёог заана уу?

А. CnH2n-2 В. CnH2n+2 Г. CnH2n+2 O Д. CnH2n

15. Органик бодисын бүтцийн тухай онолыг 1861 онд …………………………..үндэслэжээ

А. А.М. Бутлеров В. В.В Марковников Г. Н.Н Зинин

16. Гексаны молекулын байгуулалтын хураангуйлсан томъёог заа.

a. СН3-СН2-СН2-СН3 b. С6Н14 c. СН3-(СН2)2 –СН3 d. СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

17. Дараах нэгдлүүдээс аль нь этаны гомолог вэ?

b. Этилен b.метан c. ацетилен

18. Алкенийг гарган авдаг байгалийн гол эх булаг юу вэ?

А. Байгалийн хий b. нефть c. нүүрс ус

19. Диений ерөнхий томьёог заана уу?

А. CnH2n-2 В. CnH2n+2 Г. CnH2n+2 O Д. CnH2n

20. Молекул дахь нүүрстөрөгчийн хэлхээний бүтцээс хамааруулан бүх органик нэгдлүүдийг …………….. хуваана.

А. 2 b. 3 c. 4

21. Дараах нэгдлүүдээс аль нь халалцах урвалд орох вэ?

а. этилен b.ацетилен c. метан

22. Этиленийн гомологийн нүүрстөрөгчийн ерөнхий томъёо

а. СnH2n+2 b. CnH2n+1 c. CnH2n

23. Устөрөгч органик урвалдаа нэгдэх урвалыг . . . . . . . .. .. . . . . урвал гэнэ.

a. нитрожуулах b . гидрогенжих c. хлоржих

24. Дараах изомерүүдийг нэрлэ.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)